ins po engaschar nus

Organisais Vus

  • ina festa da firma
  • ina radunanza generala
  • ina festa d’anniversari
  • ina nozza

e tschertgais anc in accumpagnament musical adequat?

Tge schessas d’ina da nossas gruppas da chor?

Gugent As gidain nus che Voss eveniment daventia in’experientscha nunemblidaivla.

 

Sa chapescha ch’ins po era reservar tut las gruppas ensemen per in eveniment.

Sch’ins è ad uras, pon ins sez tscherner las chanzuns

 

Ans contactai per ulteriuras infurmaziuns!    


Wir werden u.a. unterstützt durch

 STIMMWERKBANDE

Reichsgasse 257000 Chur 

GKB, Chur; CH51 0077 4010 3686 6060 0