Unser Team

Christian Klucker
Schulleitung künstlerisch, Chorleitung Chor 3, Cantarazzi

079 346 25 58

 

Maria Riccarda Wesseling

Chorleitung Chor 2

 

 

 


Carmen Klucker
Chorleitung Grundstufe und Chor 1

 

 

Jill Theus

Tanz, Choreografie 


Richard Just

Schulleitung administrativ

079 514 94 72

 

Stefano Sposetti

Korrepetition


Anna Laura Klucker

Sekretariat, Administration, Grafik

079 391 51 24

 

Erica Klucker

Tenu